GDPR - Hodiny na stenu

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

 • I. Základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
  údajov (ďalej len: „GDPR“) je Hodinárstvo Peter Szilágyi Hodinarik.sk IČO 17175755 so sídlom
  Trieda SNP 19 Košice 04002 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú
  adresa: Peter Szilágyi Trieda SNP 19 Košice 04002
  email: info@hodinarik.sk
  telefón: +421903685767
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby;
  identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo
  identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné
  údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú,
  fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej
  osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 • II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca
  získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 • III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  o plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  o oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie
  obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  o Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre
  zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení
  s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade,
  že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  o vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
  medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre
  úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je
  nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie
  je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
  o zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle
  čl. 22 GDPR.
  a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu
  Firma Hodinárstvo Peter Szilágyi Hodinarik.sk spracúva na účely nákupu tovaru
  prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno,
  priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu, údaje o zakúpenom tovare a údaje
  súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Firme
  Hodinárstvo Peter Szilágyi Hodinarik.sk). V prípade reklamácie okrem uvedených údajov aj
  údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. Údaje sú
  nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov
  je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je
  možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
  b. Registrácia do eshopu
  Firma Hodinárstvo Peter Szilágyi Hodinarik.sk spracúva za účelom registrácie do eshopu
  nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, e-mailovú adresu. Údaje slúžia na
  zjednodušenie pohybu na stránke a zlepšenie nákupného procesu v eshope.

 • IV. Doba uchovávania údajov
 1. Správca uchováva osobné údaje
  o po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
  Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od
  ukončenia zmluvného vzťahu).
  o po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,
  najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 • V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  o podieľajúce sa na dodanie tovaru GLS… Slovenská pošta../ služieb / realizáciu platieb na
  základe zmluvy,
  o zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-
  shopu,
  o zaisťujúci marketingové služby.
 2. Správca ​​má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo
  medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia
  mailingových služieb / cloudových služieb.

 • VI. Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  o právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  o právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa
  čl. 18 GDPR.
  o právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  o právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a o právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  o právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email
  správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa
  domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
  Pokiaľ si želáte zmeniť prípadne vymazať osobné údaje, kontaktujte nás prosím so svojou
  požiadavkou prostredníctvom emailu na adrese info@hodinarik.sk alebo poštou na adresu
  Peter Szilágyi Trieda SNP 19 Košice 04002.

 • VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na
  zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 • VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
  oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.
  Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných
  údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov
  zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok
  Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.